• Tel 08-530 328 50. Fax 08-530 602 44.
  • info@murre.se

Sotning & Brandskyddskontroll

Sotning & Brandskyddskontroll

I nästan 500 år har sotarna arbetat i samhällets tjänst. Sotning är en viktig del i arbetet med förebyggandet av bränder i bostäder. Sotningsverksamheten är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) och delas upp i två uppdrag: sotning och brandskyddskontroll. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort, risken för sotbrand minskas och driftsäkerheten ökar. Vid brandskyddskontroll kontrolleras eldstaden och skorstenen för att upptäcka fel och brister som kan orsaka brand.  

Arbetsmiljösäker sotning

I takt med att samhällets krav på säker arbetsmiljö ökar kommer vi snart att erbjuda arbetsmiljösäker sotning. I stora drag innebär denna sotning att anläggningen rengörs nedifrån vilket ger ett bättre resultat, tar bort risken för fallolyckor samt minimerar sotarens exponering för cancerogena ämnen. 

Det är kommunen som beslutar hur ofta det ska sotas och hur mycket det ska kosta. I de flesta kommuner upphandlas en entreprenör för att utföra uppdragen åt kommunen. I Botkyrka, Salem, Nacka och Tyresö kommun är det vi som på uppdrag åt kommunerna utför sotning och brandskyddskontroll. Priset fastställs i samband med upphandlingen och taxan revideras årligen.

Brandskyddskontroll

En brandskyddskontroll har till uppgift att upptäcka fel och brister i en eldstad, rökkanal eller imkanal från storkök. En tredjedel av alla bränder i villa, radhus och fritidshus är eldstadsrelaterade. Därför är brandskyddskontrollen en viktig del i det brandförebyggande arbetet. Och det är dessutom den enda regelbundna kontrollen av brandskyddet i en bostad.

En brandskyddskontroll är i första hand en okulär kontroll av. Men vid behov kan brandskyddskontrollanten göra en fördjupad kontroll, till exempel en täthetsprovning eller tryckmätning.

Brandskyddskontrollen är reglerad i Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO). Det är kommunen som ansvarar för Brandskyddskontrollen, priset sätts i samband med upphandlingen och taxan revideras årligen.

Brandskyddskontroll ska utföras vart annat år på imkanaler i storköksrestauranger. För eldstäder och rökkanaler gäller vart 3:e eller vart 6:e år, beroende av hur mycket som eldas och vilken typ av eldstad. En värmepanna som eldas varje dag ska kontrolleras vart 3:e år. En öppen spis som eldas vid enstaka tillfällen per år ska kontrolleras vart 6:e år. Där det är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som beslutar om de olika tidsintervallen (Läs mer på MSB och sbff). För att få utföra en brandskyddskontroll krävs en examen som skorstensfejartekniker. Utbildningen omfattar 40 veckors studier och minst 3 års yrkeserfarenhet.